SOU201068

Grödinge   2011-02-11


YTTRANDEFRIHETSKOMMITTÉN


Yttrande över Yttrandefrihetskommitténs delbetänkande  SOU 2010:68


Vår kritik av betänkandet "Ny yttrandefrihetsgrundlag?  Yttrandefrihetskommittén presenterar tre modeller" framgår av vår bilaga, "Försvara tryck- och yttrandefriheten! Kritik av Yttrandefrihetskommitténs delbetänkande, SOU 2010:68".


Den 9 november 2010 tillkom en mycket illavarslande dom av EU-domstolen om slutenhet i stället för öppenhet. Offentlighetsprincipen fick ge vika för skyddet för den personliga integriteten. Domen gällde ett överklagande av ett beslut om att offentliggöra uppgifter om EU:s jordbrukssubventioner.  I ett ledarstick den 11 november skrev DN: "Subventionerna går inte i första hand till små, kämpande bönder i europeisk avfolkningsbygd, vilket försvararna brukar framhålla. Det är framför allt stora, vinstdrivande företag som tar emot skattebetalarnas pengar.


Offentligheten innebär att myter har krossats, nu ska det tydligen vara slut på det. I tisdags ogiltigförklarade EU-domstolen rådets beslut att uppgifter av det här slaget ska offentliggöras.


Det gäller ett överklagande från Tyskland, där en enskild jordbrukare och ett företag begärde att tyska myndigheter inte skulle lämna ut information om hur mycket bidrag de beviljats. Domstolen ger dem rätt och anser att skyddet för den personliga integriteten ska vägra tyngre än medborgarnas rätt att få veta var skattepengar hamnar.


Det är illavarslande. Domen kan i förlängningen få följder för tillämpningen av offentlighetsprincipen också i Sverige. Då är det värt att ta strid för svensk öppenhet i EU."   DN 11/11 -10


Som betonats i vårt yttrande är det av största vikt att det nationella svenska synsättet fortsätter att upprätthållas att sådana domar av EU-domstolen som står i strid med grundläggande svenska konstitutionella principer är oförenliga med riksdagens överlåtelsebeslut.


I yttrandets avsnitt "4.  Skyddet för den personliga integriteten m. m." dras en slutsats som genom domen fått förstärkt aktualitet :  "Därför finns starka skäl för att inte ändra balansen mellan yttrandefrihetsintresset och skyddet för den personliga integriteten i TF och YGL."


Vår kritik av betänkandet i övrigt framgår av yttrandet i bilagan som kräver ett bevarande av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen och avslutas med:


"Ingen av modellerna håller måttet och det finns ingen anledning att med en ny, teknikoberoende grundlagsreglering riskera att ge sig ut på det minerade fält som EU-rätten utgör och förlora grundbultarna för den svenska tryck- och yttrandefriheten som är själva grunden för den fria åsiktsbildningen och demokratin i Sverige.


Försvara tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen!"


Folkrörelsen Nej till EU - Botkyrka

Kaj Lidén, ordf.